Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

1. Vymezení Pojmů
1.1. Inzerce-levne.cz/ je internetová stránka nabízející službu Ruční vkládání inzerce pro firmy i soukromé osoby.
1.2. Službou Vkládání inzerce se rozumí umístění inzerátu objednavatele na internetové inzertní servery třetích stran.
1.3. Inzerátem se pro tento účel rozumí nadpis a text inzerátu, kontaktní údaje (e-mail, telefon, webová adresa, FB…), informace o poloze (kraj, okres, město) a multimediální prvky (fotografie, logo).
1.4. Objednavatel je právnická nebo soukromá osoba využívající víše uvedené služby Ruční vkládání inzerce.

2. Objednávka služby a platba
2.1. Objednávku služby objednavatel uskuteční prostřednictví objednání služby na info@inzerce-levne.cz, inzerce.levne@seznam.cz, kontaktního formuláře či telefonu 732 23 20 33
2.2. Objednávka se považuje za závaznou zasláním vyplněného Objednávkového formuláře. V elektronické podobě.
2.3. Objednavatel se zavazuje uhradit cenu za zhotovenou službu do 5 dnů od zaslání přehledu zveřejněných inzerátů na bankovní účet zhotovitele služby.
2.4. Pokud by Objednavatel neuhradil cenu za prokazatelně uskutečněnou službu do 5 dnů, budou v takovém případě činěny právní kroky k nápravě
2.5. Cena služby Ruční vkládání inzerce : 8,-kč za prokazatelně vložený inzerát
2.6. Objednavatel je povinen před odesláním objednávky zkontrolovat zadané údaje v Objednávkovém formuláři. Zhotovitel nenese odpovědnost za obsah zveřejněných inzertních sdělení uživatelů, ani za pravost a správnost informací uváděných Objednavatelem v inzertním sdělení, ani za obchodní nabídky, jejich využitelnost, obsah, nebo kvalitu nabízených služeb. Zhotovitel neodpovídá za formální nebo gramatické chyby uvedené v inzerátu Objednavatele, neodpovídá taktéž za nesprávnost kontaktních údajů. Pokud Objednavatel zjistí nesrovnalosti ve svém inzerátu ještě před provedením služby, může písemně požádat Zhotovitele o úpravu svého inzerátu. Zjistí-li Objednavatel nesrovnalosti zapříčiněné z jeho strany až po provedení služby, nelze se již domáhat jakékoli úpravy inzerátu, náhrady služby nebo nezaplacení služby.

3. Plnění služby Ruční vkládání inzerce
3.1. Zhotovitel se zavazuje vykonat službu Ruční vkládání inzerce dle zadání Objednavatele v rozsahu uvedeném v Objednávkovém formuláři a do 3 pracovních dnů od uskutečnění bodu 2.2.. Služba je velké většině prováděna v kratším termínu, zpravidla do 1 pracovního dne od uskutečnění bodu 2.2..
3.2. Inzeráty jsou vkládány na internetové inzertní servery dle uvážení Zhotovitele.
3.3. Zhotovitel se zavazuje po provedení služby Objednavateli zaslat seznam inzertních serverů, kam byl inzerát Objednavatele umístěn s přímou URL adresou na náhled zveřejněného inzerátu.
3.4. Zhotovitel nezodpovídá za nedostupnost inzertních serverů třetích stran.
3.5. Zhotovitel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by Objednavateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb poskytovaný Zhotovitelem.

4. Práva Zhotovitele
4.1. Zhotovitel si vyhrazuje právo provést nezbytné změny v inzerátu Objednavatele, či si vyžádat upřesňující informace, pokud by bez nich nemohl zajistit bezproblémové vložení inzerátu na inzertní servery třetích stran.
4.2. Zhotovitel si vyhrazuje právo odmítnout poskytnutí služby Vkládání inzerce, pokud je Objednavatelův inzerát v rozporu s platnými zákony České republiky anebo, s dobrými mravy.

5. Ochrana osobních údajů
5.1. Objednavatel vyplněním Objednávkového formuláře dává souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů Zhotoviteli. Nakládání s osobními údaji Objednavatelů podléhá úpravě zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
5.2. Objednavatel vyplněním a zasláním Objednávkového formuláře a dává výslovný souhlas s tím, že údaje uvedené v Objednávkovém formuláři budou při provedení služby Vkládání inzerce umístěny a zobrazeny na inzertních serverech třetích stran.
5.3. Objednavatel dává výslovný souhlas s tím, aby Zhotovitel užil jeho osobní údaje (popř. kontaktní údaje právnické osoby) k jeho kontaktování za účelem zasílání obchodních sdělení. Objednavatel se může kdykoli v budoucnu rozhodnout odmítnout přijímat tyto informace.
5.4. Zhotovitel nepoužije získaná osobní data k jiným účelům, než které jsou bezprostředně spojené s poskytovanou službou Ruční vkládání inzerce.

6. Závěrečná ustanovení
Uživatel těchto stránek si je vědom, že kopírováním textů či fotografií za účelem dalšího komerčního využití, zasíláním nevyžádané pošty (spam) či uskutečněním objednávky bez záměru jejího uskutečnění, porušuje zákony České republiky.